מדיניות החזרת מוצרים ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

החברה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן –”מדיניות החזרת מוצרים”). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות ביטול וזאת מבלי שתחויב לתת הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות הביטולים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.

להלן עיקרי מדיניות הביטולים שנרכשו ע”י הלקוח באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו: מועד אחרון לביטול (ביטול)/החלפה: מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר ועד 14 ימים מיום ההזמנה.

אופן ההחזרה: ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט יעשה באמצעות פנייה של הלקוח בכתב למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, לרבות באמצעות פקסימיליה או תקשורת אלקטרונית (להלן – “הודעת הביטול”). אופן ההחלפה (חל במקרים של החלפת מוצר באתר בלבד ולא במקרים של החזרה (ביטול הרכישה)): החלפת מוצר שנרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, ייעשה באמצעות פנייה במייל של הלקוח למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, שבמסגרתה יציין הלקוח מה המוצר שרכש (להלן-“המוצר הישן” או “הזמנה הישנה”) ומה המוצר החדש אותו הוא רוצה לרכוש במקום המוצר הישן (להלן-“המוצר החדש או “ההזמנה החדשה”). לאחר פנייתו של הלקוח ובחירת מוצר חדש כאמור, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה במייל חוזר וההזמנה הישנה תבוטל. המוצר החדש יסופק ללקוח בהתאם להוראות תקנון זה. ביטול החיוב והחזר כספי: בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי מוקד הלקוחות של החברה או תוך 14 ימים מיום שקיבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה במייל חוזר, לפי העניין, תבטל החברה את חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר או בגין ההזמנה הישנה,ל פי העניין ותשיב ללקוח את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין (במקרה בו הלקוח כבר חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי), באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח (במקרה בו הלקוח עדיין לא חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי).